ภารกิจของเรา

การเปลี่ยนแปลงการเกษตรกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก ลดการใช้ทรัพยากร เพื่อโลกที่ดีกว่า

เรามุ่งมั่นนำสร้างปุ๋ยชนิดใหม่ ด้วยข้อมูลเพื่อความแม่นยำ

สำหรับองค์กรธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์

การบริหารระบบการเกษตรในปัจจุบันสำหรับองค์กรมีความซับซ้อนและเป็นงานที่ท้าทาย เพราะนอกจากจะต้องรับมือกับความผันผวนของธรรมชาติที่ยากจะควบคุม อาทิ ภาวะโลกร้อน, การเสื่อมคุณภาพของดิน, การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กรยังต้องมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้จะต้องมีปริมาณและมีคุณภาพที่มากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการที่สูงขึ้นหรือหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังต้องรักษาไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน.

สิ่งสำคัญสำหรับองค์กร คือ การมีการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและระบบที่ดีในการติดตามและบริหารงาน ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการวางแผน เพิ่มพูนปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับเกษตรกรรายบุคคลและชุมชนเกษตรกร

ความจริงที่เกิดขึ้น คือ เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มักมีรายได้ต่ำ ไม่เพียงพอต่อจุนเจือปากท้อง หรือมากพอที่จะยกระดับการใช้ชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นได้ ปัญหานี้พบได้มากในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนา

การนำเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำการเกษตร และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการทำงาน ลดเวลาการทำงานให้สั้นลง ลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือไม่จำเป็น เพิ่มพูนรายได้ และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ListenField พัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย SDG เป้าหมายที่ 2 และ 9

โดยเรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสียทางเกษตรได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยสร้างระบบการผลิตอาหารที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถผลิตอาหารให้เพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

สำหรับในอนาคตที่ใกล้จะมาถึง การทำการเกษตรกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องทำให้การเกิดขยะและมลพิษระหว่างกระบวนการผลิตนั้นลดลง

เรื่องราวของเรา

2565

The Japan Society of Agricultural Information (JSAI) announced that ListenField was given the “JSAI Excellence Award for technology development. JSAI said ListenField technology is “a practical activity for agricultural innovation”. “an integrated API platform that includes data analysis functions 

(field sensor integration, weather analysis, growth simulation, satellite data processing) (that) deserves the Excellence Award (new technology field) as a practical activity for agricultural innovation.”

Dr. Rassarin presented ListenField's vision in the global summit of women 2022.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

2564

ในปี 2564 ลิสเซินฟิลด์ ได้รับการสนับสนุนทางด้านการลงทุนจากคูโบต้า คอร์ปอเรชันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่เกษตรกร ชุมชนการเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรต่าง ๆ ให้ขยายวงกล้างมากขึ้น ในปัจจุบัน ลิสเซินฟิลด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยทีมงานนักวิจัยและนักพัฒนาระบบ 20 คน สร้างผลงานใน 5 ประเทศ และสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วกว่า 30,000 ราย

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

2563

ในปี 2563 ระบบการเชื่อมต่อ API ของลิสเซินฟิลด์ ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ "นโยบายการปฎิรูปเกษตรกรรม" ของประเทศญี่ปุ่น

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

2562

2 ปีต่อมา ลิสเซินฟิลด์ได้รับรางวัล UNDP Low Carbon Award จากการใช้เทคโนโลยีแมชชีน วิชัน (Machine Vision) ในการทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของการทำการเกษตรแม่นยำ และในปีนี้เองลิสเศินฟิลด์ได้รับเงินทุนในการขยายบริการจากนักลงทุน

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

2560

ในปี 2560 ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ และ ดร.คิโยชิ ฮอนดะ ร่วมกันก่อตั้งลิสเซินฟิลด์เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและการการวิจัยต่าง ๆ มาสร้างประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

2552

เมื่อมีก้าวแรก ก็ต้องมีก้าวถัดมา ในปี 2552 ดร.รัสรินทร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบัรการวิจัยการเกษตรแห่งชาติญี่ปุ่น (National Agriculture Research Institute of Japan) ในการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยชูบุ ในเมืองนาโกย่า โดยมีที่ปรึกษาคือ ดร.คิโยชิ ฮอนดะ ทั้งสองท่านได้ร่วมกันวิจัยเพื่อศึกษาว่าระบบแมชชีนวิชชัน การเก็บข้อมูล การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย คาดการณ์การเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการตัดสินใจได้ดียิ่งขี้น และยกระดับการทำการเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

2549

คำถามที่ว่าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของพืชหรือว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้จริงหรือไม่ คือสิ่งที่ทำให้ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ได้เริ่มทำงานวิจัยเพื่อหาคำตอบเมื่อปี 2549 งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นจากการตรวจสอบผลผลิตผักโขมจากกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการศึกษาต่อเพื่อค้นหาตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลต่อผลผลิต งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตจากการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ที่มีคุณภาพออกมา มีการใช้ปุ๋ยให้น้อยที่สุด และในขณะเดียวกันเป้าหมายของโครงการวิจัยนี้คือการสร้างการยอมรับในเรื่องคุณภาพของผลผลิตจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่ได้บริโภคผักโขมที่นำเข้าจากประเทศไทย

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

ListenField Inc.
บริษัทลิสเซินฟิลด์ จำกัด

เลขทะเบียน

ประเทศญี่ปุ่น 020001121823
ประเทศไทย 0105555111877

ที่อยู่

สำนักงานที่ญี่ปุ่น: ตึกชิมะ ชั้นห้า 3-3-2 เมเอะกิ, แขวงนากามูระ, จังหวัดนะโงะยะ, 450-002, ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานประเทศไทย: 3671 หมู่บ้านลาดพร้าว ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อตั้งเมื่อ

5 มิถุนายน 2560

ผู้ก่อตั้ง

ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
ดร. คิโยชิ ฮอนดะ

รางวัล

Hello Tomorrow, GLOBAL CHALLENGE JAPAN FINALISTS 2018
R&D Award 2019, Japanese Society of Agricultural Information
Sustainable Development, SEED Award by UNDP
JSAI excellence award for technology development 2022

Research & Strategic Partners

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา