เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว

ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกที่มุ่งสู่การเกษตรแม่นยำตั้งแต่ข้อมูลดิน สภาพอากาศ พันธุ์พืช สู่การ ติดตามและบริหารจัดการทุก ๆ แปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าที่ใช้บริการ

งานของพวกเรา

ข้อมูลคือปุ๋ยชนิดใหม่เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า

ลิสเซินฟิลด์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ลงสู่ดินเพื่อการบริหารจัดการทุก ๆ กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทก่อตั้งโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในมิติต่างๆ เพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในบริหารและวางแผนการเกษตรที่ดีกว่า และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร

บริหารจัดการข้อมูลทางการเกษตรอย่างมีมาตรฐาน
ติดตามการเจริญเติบโตด้วย multispectual vision
พยาการณ์ผลผลิตด้วยแบบจำลองพืช (crop modeling)
AI สำหรับวิเคราะห์ Phenotype และ Genotype

ข่าวสาร & กิจกรรม

ติดตามกิจกรรมและข้อมูลเทคโนโลยีการเกษตร โดยทีมงานของลิสเซินฟิลด์ ที่มีทั้งนักวิชาการ ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้ที่นี่

สร้างภูมิคุ้มกันประเทศไทย : Future Together อนาคตเกษตรกรไทยต้อง "Paradigm Shift"

3
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรไทย

หัวใจของการพัฒนานี้เกิดจากการนำเอาระบบการผลิตที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรที่เปิดรับเทคโนโลยีเพื่อก้าวข้ามความขาดแคลน เปลี่ยนความกันดารเป็นสินทรัพย์

อ่าน 1 นาที
7 ตุลาคม 2564
AI ปัญญาประดิษฐ์ กับชีวิตคนไทย ใน ยุคดิจิทัล (Video)

ลิสเซินฟิลด์กับการพัฒนา AI ในภาคการเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย

วีดีโอ 16 นาที

การทำงานของเรา

เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำโดย
ลิสเซินฟิลด์

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำของเราทำประโยชน์ให้ทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการวางแผนการการทำงานระดับฏิบัติการในภาคเกษตรกรรม

มาตราฐานการเก็บข้อมูล

เรามี API ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลภาคการเกษตรตั้งแต่คุณลักษณะของดิน สภาพอากาศ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และดาวเทียม โดยข้อมูลสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบรายงานหรือฐานข้อมูลของลูกค่าที่มีอยู่แล้ว

บริหารจัดการฟาร์มที่หลากหลายในที่เดียว

แพลตฟอร์มที่บริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อช่วยบริหารจัดการฟาร์มเป็นจำนวนมาก แสดงผลในที่เดียวให้คุณสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืช และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฟาร์ม ซึ่งช่วยให้การประเมินการเติบโตและการคาดการณ์ผลผลิต

การจำลองและการพยากรณ์เชิงลึก

แบบจำลองสถานการณ์ของเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องในการเกษตร เช่น ปัจจัยสภาพอกาศ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไปถึงการคาดการณ์ผลผลิต เป็นต้น การวิเคราะห์เหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

พัฒนาพันธุ์พืชที่ดีกว่าและเร็วกว่า

เทคโนโลยีในการประเมินคุณลักษณะของพืชจากดีเอ็นเอของพืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในด้านผลผลิต

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ทางการเกษตร

ระบบการเกษตรแม่นยำของเราสามารถทำงานเชื่อมต่อกันระหว่างเกษตรกร สู่การแปรรูปผลผลิต การป้อนข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ กับการประมวลผลโมเดลการวิเคราะห์และการบริหารจัดการฟาร์มเพาะปลูกผ่านระบบเวปแดชบอร์ด

แอปพลิเคชันการบริหารจัดการฟาร์มสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์

ฟาร์มเอไอ (FarmAI) แอปพลิเคชันบนมือถือของเราออกแบบมาให้สะดวกในการ กรอกข้อมูลโดยเกษตรกรบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาใช้เพิ่มเติม

แดชบอร์ดและ API ที่รวมข้อมูลการเกษตรแม่นยำเอาไว้ในที่เดียว


แพลตฟอร์มลิสเซินฟิลด์สามารถเข้าถึง ผ่านหน้าเว็บแดชบอร์ดซึ่งง่ายต่อการใช้งาน พร้อมด้วยข้อมูลที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการแปลงปลูก อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า นอกจากนี้ระบบยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันฟาร์มเอไอ (FarmAI) ที่นำเข้าข้อมูลกิจกรรมจากแปลงเพาะปลูกได้โดยตรง คุณสามารถนำการวิเคราะห์แปลง ประเมินความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และผลผลิต เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ

ส่งเสริมการทำงานของบุคลากรต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของภาคธุรกิจการเกษตร

  1. ลิสเซินฟิลด์เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมส่งเสริมและทีมเกษตรขององค์กรสามารถวางแผนการทำงานร่วมกับเกษตรกรในการทำให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์ที่สุด เพิ่มปริมาณผลผลิต และลดความแปรปรวนต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต
  2. ข้อมูลการวิเคราะห์ของเราช่วยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงลึกให้แก่ชาวเกษตรกรที่ต้องการจะซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ เพื่อที่เหล่าเกษตรกรจะได้พัฒนาคุณภาพให้แก่พืชผลการผลิตของพวกเขา
  3. แพลตฟอร์มของเราส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันของสมาชิกเกษตรกรในสังกัด อีกทั้งยังช่วยเกษตรกรให้สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  1. แพลตฟอร์มของเราจะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถระบุตำแหน่งฟาร์มที่สามารถจัดซื้อผลผลิตให้แก่องค์กรได้ง่ายขึ้น
  2. แพลตฟอร์มของลิสเซินฟิลด์ช่วยให้งานตรวจสอบสภาพการเพาะปลูกของผู้จัดการฟาร์มเป็นเรื่องสะดวก ระบบยังสามารถพยากรณ์ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตล่วงหน้าได้ ลดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการตัดสินใจ
  1. การใช้แพลตฟอร์มนี้ทำให้ทีมวิจัยและทีมพัฒนาพันธุ์พืชสามารถทำการวิเคราะห์ GS และ GWAS ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลนี้ยังสามารถช่วยลดระยะเวลาการศึกษาทดลอง อีกทั้งยังช่วยให้ข้อมูลการคัดเลือกสายพันธ์ุเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้งานต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
  1. แพลตฟอร์มของลิสเซินฟิลด์ สามารถช่วยให้ฝ่ายการตลาดเข้าใจกระบวนการการผลิต ลดเวลาในการตรวจสอบ และช่วยให้ขั้นตอนการรับรองคุณภาพผลผลิตนั้นง่ายขึ้น

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและ
เพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา

เสียงตอบรับจากลูกค้า

Our scientists from IITB have just started using the plant breeding platform. We believe this platform can help us perform omics-based analyses such as GS and GWAS with ease and therefore improve our overall efficiency.

Pr. Jagarlapudi Adinarayana

IITH

We found the platform intuitive and easy to use. Moreover, it has keyed-up our enthusiasm for enhancing the plant breeding workflow.
Overall, we think that there's a great potential for scientists and plant breeders adopting this platform.

Pr. Uday B. Desai

IITB

การเติบโตของลิสเซินฟิลด์

10+

พร้อมด้วยประสบการณ์และผลงานวิจัยมามากกว่า 10 ปี

5 ประเทศ

เทคโนโลยีให้บริการในประเทศต่าง ๆ

30,000 ราย

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากบริการของเรา

44% - 68%

โซลูชันของลิสเซินฟิลด์สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการเกษตรได้มากถึง 44% - 68%

20 กลุ่ม

กลุ่มชุมชนเกษตรกรที่ใช้บริการของเรา

+20%

ประสิทธิภาพในการผลิต

พันธมิตรทางธุรกิจและงานวิจัย

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา