นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด และ ListenField Inc.


ข้อมูลส่วนบุคคล คือ อะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ พิกัด เบอร์โทร อีเมล ไลน์ไอดี แอปเปิ้ล ไอดี ไอพี
 2. ข้อมูลรูปภาพที่ทำการอัพโหลดไปยังฟาร์มเอไอ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ
 3. ข้อมูลตัวระบุอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านที่กำลังสื่อสารกับเราในปัจจุบัน
 4. ข้อมูลทางพืชศาสตร์ของท่าน
 5. ข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกของท่านข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกของท่าน
 6. ข้อมูลการติดต่อของท่านกับเรา รวมถึงข้อเสนอแนะ หรือการรายงานปัญหาการใช้งาน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ขั้นตอนการให้บริการดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
  • จากความสมัครใจของท่าน ในการให้เราเก็บข้อมูลโดยการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์และใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
  • เก็บจากข้อมูลการใช้ เวปไซต์ ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  • วิสาหกิจชุมชุน หรือกลุ่มชุมชนเกษตรกรที่ท่านสังกัดอยู่
  • บริษัท หรือองค์กรที่ท่านสังกัดอยู่และท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
  • แหล่งข้อมูล อื่น ๆ

โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

 1. ได้รับทางอีเมล โทรศัพท์ และ/หรือ เอกสาร
 2. ได้รับจากการกรอกข้อมูล ลงทะเบียนกิจกรรม
 3. ได้รับจากการกรอกข้อมูล เพื่อเริ่มต้นใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการ และปรับปรุงการให้บริการของเรา โดยเราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านเป็นครั้งคราว ในการนำเสนอข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง หรือบริการอันเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยเราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวมไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งมักจะรวมถึงชื่อ ประวัติการทำงาน ผู้ติดต่อ เครือข่าย รูปถ่ายโปรไฟล์ และข้อมูลบัญชีบุคคลที่สามใด ๆ ที่ท่านแบ่งปันกับเรา
 • ใช้ ในการวิเคราะห์และวิจัย ก่อนทำการแสดงผลเป็นบริการที่ให้แก่ท่าน
 • เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือ องค์กรระหว่างประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้
 • Google Play Services
 • Firebase Analytics
 • Facebook
 • Mix Panel
 • Inspectlet
 • Zoho
 • Intercom

หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมท าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ลักษณะการเก็บ คือ การจัดเก็บเป็น Soft Copy ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้ บริการกับ Amazon Web Service และ Google Cloud
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการทำลาย กรณี Soft Copy / Hard Copy และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุด ระยะเวลาดังกล่าว

Period of Retention of Personal Information

No.
Personal Data Item
Retention Period
1
ข้อมูลบ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
เมื่อรับแจ้ง หรือ 3 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

2
ข้อมูลรูปภาพที่ทำการอัพโหลดไปยังฟาร์มเอไอ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ
เมื่อรับแจ้ง หรือ 3 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
3
ข้อมูลตัวระบุอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านที่กำลังสื่อสารกับเราในปัจจุบัน
เมื่อรับแจ้ง หรือ 3 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
4
ข้อมูลทางพืชศาสตร์ของท่าน
เมื่อรับแจ้ง หรือ 3 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
5
ข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกของท่าน
เมื่อรับแจ้ง หรือ 3 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
6
ข้อมูลการติดต่อของท่านกับเรา รวมถึงข้อเสนอแนะ หรือการรายงานปัญหาการใช้งาน
เมื่อรับแจ้ง หรือ 3 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2)สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้เราท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เรา แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้    ที่ info@listenfield.com  หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารด าเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้ โดยการส่งอีเมลมายัง info@listenfield.com

คุกกี้ (cookies) คืออะไร?

คุกกี้ (cookies) คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม เวปไซต์ ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมของคุกกี้ (cookies) ได้จาก https://www.allaboutคุกกี้ (cookies).org/

เราใช้ คุกกี้ (cookies) อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เวปไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน ึคุกกี้ (cookies) หรือ เทคโนโลยีที่ ใกล้เคียง และเราจะใช้ คุกกี้ (cookies) เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเรา ผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน เวปไซต์ ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน เวปไซต์ ของท่าน เพื่อน าไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดการคุกกี้ (cookies)

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้เบราเซอร์ (browser) ของท่าน ตกลงรับ คุกกี้ (cookies) ของเราได้ บริการของเราไม่ได้ใช้คุกกี้ เหล่านี้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันอาจใช้รหัสบุคคลที่สามและคลังข้อมูลที่ใช้คุกกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและการปรับปรุงบริการของเขา ท่านมีตัวเลือกที่จะยอมรับหรือปฎิเสธคุกกี้เหล่านี้ และรู้ว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ของท่าน หากท่านเลือกที่จะปฎิเสธคุกกี้ของเราท่านอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เวปไซต์ อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน เวปไซต์ ของเราเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง เวปไซต์ อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน เวปไซต์ ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน เวปไซต์ นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่าน ทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลลงใน เวปไซต์ ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูก ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม 2565

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: ListenField Inc และ  บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด

สำนักงานประจำประเทศญี่ปุ่น: ตึกชิมะ ชั้น 5 เลขที่ 3-3-2 เมเอะกิ, แขวงนากามูระ, จังหวัดนะโงะยะ, 450-002 ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานประจำประเทศไทย: 3671 หมู่บ้านลาดพร้าว ซ.โยธิพัฒนา 11 แยก 7 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ช่องทางการติดต่อ: โทร +66 6101 88113