ความเป็นอยู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรเป็นอย่างไร?

สภาพที่เป็นอยู่และแนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตร

การวิเคราะห์ดินเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเกษตรสมัยใหม่ และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและจัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างดินได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

ปัจจุบัน เกษตรกรใช้การวิเคราะห์ดินเพื่อกำหนดปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ในดินที่เป็นอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและระดับค่า pH ตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชผลและสุขภาพของดินในระยะยาว ข้อมูลนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะปลูก, ช่วงเวลาที่ปลูกและวิธีจัดการดิน นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ดิน สภาพอากาศ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถสร้างภาพจำลองที่แม่นยำของแปลงการเกษตรได้ พร้อมช่วยให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้แม่นยำมากขึ้นและในอัตราที่เหมาะสม เกษตรกรจะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่พร้อมกันกับช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรได้อีกด้วย จากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น การวิเคราะห์ดินนี้มีแนวโน้มว่าจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นและใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรนัก เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

Near-infrared spectroscopy (NIRS) - เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นในอนาคต?

Near-infrared spectroscopy (NIRS) กำลังเป็นที่นิยมในภาคการเกษตรสำหรับการวิเคราะห์ดิน เพราะ NIRS นั้นสามารถช่วยในปัจจัยต่างๆได้ดีกว่าวิธีแบบดั้งเดิม เช่น การทดสอบแบบไม่ทำลาย, รวดเร็ว, ต้นทุนต่ำ, อเนกประสงค์และพกพาได้ จึงทำให้เทคโนโลยีนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

NIRS ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการทำเกษตรที่เน้นเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพการผลิตทางการเกษตรได้อย่างแม่นยำหรือที่เรียกว่า” การเกษตรแบบแม่นยำ” (Precision Farming) มันสามารถสร้างภาพจำลองแบบละเอียดของคุณสมบัติดินทั่วทั้งแปลงได้ นอกจากนี้ NIRS ยังสามารถระบุการขาดธาตุอาหาร, ตรวจจับการบดอัดของดิน และสุขภาพของดินได้ NIRS มีศักยภาพสำหรับพัฒนาการเกษตรได้อย่างหลากหลาย ได้แก่: 

  • เกษตรแม่นยำ: NIRS สามารถสร้างภาพจำลองแบบละเอียดของคุณสมบัติดินทั่วทั้งแปลงได้
  •  การจัดการธาตุอาหาร: NIRS สามารถช่วยให้รู้ถึงประเภทของธาตุอาหารในดินที่ไม่เพียงพอ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำ
  • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของดิน:  NIRS สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของดิน ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรรับรู้ถึงปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรให้เหมาะสมต่อไปได้
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:  NIRS สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต่อคุณสมบัติของดิน ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรให้หาแนวทางจัดการให้เหมาะสมกับสภาวะดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ

 

การใช้เทคโนโลยี NIRS กับบริบทการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสแกนดินและ NIRS ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นที่นิยมและถูกใช้อย่างแพร่หลาย การเกษตรของภูมิภาคนี้มีความหลากหลายและซับซ้อน ตลอดจนมีเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชผลและปศุสัตว์ และยังพบว่ามีผู้ที่ทำฟาร์มที่ใช้แรงงานเป็นหลักและการทำฟาร์มสมัยใหม่อยู่มากมาย จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองต่างๆได้สร้างแรงกดดันต่อการใช้ดินและความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้นเทคโนโลยีการสแกนดินจึงถูกมองว่าเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความยั่งยืนของการทำการเกษตรในภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีความสนใจเพิ่มขึ้นในด้านการเกษตรแบบแม่นยำ อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีสแกนดินและ NIRS มาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์และการขาดบุคลากรที่ผ่านการอบรมถือเป็นอุปสรรคหลักที่จะส่งผลให้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย

NIRS จะช่วยให้ผู้ที่ทำฟาร์มมีข้อได้เปรียบสำหรับการวิเคราะห์ดิน เช่น ความคุ้มทุน ความหลากหลายและความสะดวกในการใช้งาน และการพกพาสะดวก นี่คือเหตุผลที่เราทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มความแพร่หลายในการใช้ NIRS ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์ดินโดย NIRS ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการดินที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยอนุรักษ์ดินในระยะยาวและยังเป็นรากฐานที่ส่งผลสำคัญต่อสิ่งที่เราบริโภคอีกด้วย

 

การรวมผลลัพธ์จาก NIRS เข้ากับ FarmAI

เราและ AgroCares ได้ร่วมมือกันและมุ่งมั่นที่จะทำให้ NIRS ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการทำฟาร์มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เรายังได้รวมผลการวิเคราะห์ดินเข้ากับ FarmAI เราได้เริ่มให้บริการวิเคราะห์แร่ธาตุในดินให้กับประเทศไทยและเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว การวิเคราะห์แร่ธาตุของดินด้วย NIRS จะช่วยมอบข้อมูลที่แม่นยำซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรเข้าใจสภาพของดินในระหว่างการปรับสภาพดิน ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถดูได้ที่แดชบอร์ดของ FarmAI ผู้ใช้งานของเราจะสามารถปรับแต่งปริมาณปุ๋ยตามสภาพดินได้อย่างแม่นยำ

เรายังมีผลการวิเคราะห์ดินอีกมากมาย เช่น เนื้อดิน, ธาตุอาหารหลัก, ธาตุอาหารรอง,  วิตามินและแร่ธาตุ, เคมีของดิน และน้ำในดิน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอด้านการวิเคราะห์ดินของเรา โปรดเข้าไปที่:

 https://www.listenfield.com/farm-ai-dashboard

กระทู้ที่คล้ายกัน

1 มิถุนายน 2566
ฟาร์มเอไอ สามารถอัพเกรดเครื่องจักรของคุณเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยได้หรือไม่?
3 นาที
ประโยชน์ของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการเกษตรคืออะไร?
อ่าน 3 นาที
ความเป็นอยู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรเป็นอย่างไร?
อ่าน 4 นาที

มาดูกันว่าลิสเซินฟิลด์สามารถปรับปรุงการทำงานและเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา